Je bekijkt nu de Privacy policy pagina

Privacy statement

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Podotherapiepraktijk
In onze podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om je goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over je medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met je aangaan, noteren wij de gegevens omtrent je gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s).  Voorts hebben we je gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut
Je podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Je gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
 • Voor zorgverlening;
 • Voor doelmatig beheer en beleid;
 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten je privacy-rechten worden gewaarborgd.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen onze praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens.
 • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Je rechten als zorgconsument

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kan je dit mondeling of middels het aanvraagformulier kenbaar maken aan ons. Uiteraard kan je hierbij ook hulp inschakelen van een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor.

Toelichting op het aanvraagformulier
Je moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. Je helpt ons met het opzoeken van je dossier en het beschermen van je privacy als je het formulier zo volledig mogelijk invult. De door je ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Podotherapie voor vitale voeten is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien je er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kan je dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt in het aanvraagformulier
Hierbij vermeldt je de gegevens van de persoon over wie het podotherapeutisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Podotherapie voor vitale voeten hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van je persoonsgegevens je uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als je daar toestemming voor hebt verleend , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar je tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens
Podotherapie voor vitale voeten wisselt, nadat je hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal Zorgmail relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met je huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Overdracht van je dossier
Als je een andere podotherapeut kiest, kan het belangrijk zijn dat je nieuwe podotherapeut op de hoogte is van je paramedische geschiedenis. Je paramedische geschiedenis staat in je patiëntendossier. Je kan je vorige podotherapeut vragen het dossier over te dragen aan je nieuwe podotherapeut. De vorige podotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk nadat je hebt gevraagd het dossier over te dragen aan je nieuwe podotherapeut.
Je paramedisch dossier wordt dan door je nieuwe podotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. Je kan het originele dossier niet meekrijgen. Wel heb je altijd recht op inzage in je dossier en op een kopie van je dossier. Het dossier kan in het geval van een digitaal dossier ook via e-mail aan de nieuwe podotherapeut worden overgedragen. Beide podotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht
Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met je medische gegevens? Dan gaat je podotherapeut hierover graag met je in gesprek.

Privacyverklaring Podotherapie

Met deze privacyverklaring willen wij je als patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met je persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van je gegevens met andere partijen (zorgverleners en je zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij je over je overige wettelijke privacyrechten.

Welke gegevens verwerken wij?
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van je de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en als je daarover beschikt het e-mailadres.
 • De gegevens omtrent je gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen/levering van podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier. We nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van je huisarts), daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan je noodzakelijk is.
 • Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten je privacy-rechten worden gewaarborgd.

Waarvoor gebruiken wij je gegevens?

 • Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.
 • Uitwisseling van je gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met je huisarts) vindt, nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.
 • in geanonimiseerde vorm gebruiken wij je gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • In verband met de betaling van je nota door de zorgverzekeraar verstrekken wij, nadat je hiervoor toestemming hebt verleend, je gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding aan je zorgverzekeraar.
 • Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over je medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met je aangaan, noteren wij de gegevens omtrent je gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s).
 • Voor een audit. Eens in de vijf jaar wordt er in onze podotherapiepraktijk een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in je dossier als je daar toestemming voor hebt verleend. Zonder deze toestemming mogen de auditeurs alleen een geanonimiseerd dossier inzien. Dat is een dossier waaruit al je gegevens m.b.t. je identiteit zijn verwijderd.
 • Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze podotherapiepraktijk enkel gebruik van gegevens waaruit je identiteit niet is af te leiden.

Wat is de bewaartermijn van je medische gegevens?
Wij zijn wettelijk verplicht je medische gegevens 15 jaar te bewaren.

Overige Privacyrechten

 • Je hebt recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens uit je (patiënten)dossier.
 • Je hebt het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.
 • Het recht op dataportabiliteit: je hebt het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
 • Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Op welke wijze beveiligen wij je persoonsgegevens?
 • Podotherapie voor vitale voeten neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via telefoon 06 425 09 740 of via mail info@voettherapeut.nl

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding.

   Dit kan je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 
Algemeen beleid
Alle gegevens die door ons worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die je verstrekt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Enkele formulieren verzoeken je om ons van persoonlijke informatie te voorzien (zoals naam, adres en e-mailadres). Het doel van het registreren van deze persoonsgegevens is het op maat kunnen leveren van informatie aan onze bezoekers.

Wij zullen naar aanleiding van een verzoek de gegevens van een geregistreerde bezoeker uit onze database verwijderen.

Indien je nog vragen hebt over dit privacy statement kan je contact opnemen met:

Podotherapie voor vitale voeten
Singel 49H ( tevens postadres)
3984 NV Odijk
Tel: 06 425 09 740
E-mail: info@voettherapeut.nl